TIETOSUOJASELOSTE

(23.11.2022)

Tehtävä

Aalto University Executive Education Oy, Y-tunnus 0590964-3, (”Aalto EE”) sitoutuu ylläpitämään Autoalan rahoituskurssi -palvelun tietosuojaa ja noudattamaan soveltuvia tietosuoja- ja yksityisyyslakeja sekä säännöksiä, kuten Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä Suomen tietosuojalakia (5.12.2018/1050). FINVA Finanssikoulutus (”Finva”, ”me”) on Aalto EE:n aputoiminimi ja noudattaa siten samoja lakeja ja säännöksiä.

Tämä tietosuojaseloste (”Tietosuojaseloste”) kuvaa niitä periaatteita ja käytäntöjä, joita Finva noudattaa henkilötietojen suojan varmistamiseksi Autoalan rahoituskurssi -palvelussa ja siitä muodostuvassa rekisterissä toimiessaan rekisterinpitäjänä. Lisäksi tässä Tietosuojaselosteessa kuvataan, mitä henkilötietoja kerätään sekä miten Finva kerää, tallentaa, käyttää, säilyttää ja jakaa henkilötietoja. Riittävä henkilötietojen suoja on keskeistä Finvan toiminnassa ja tarjoamissa palveluissa.

Tätä Tietosuojaselostetta sovelletaan Autoalan rahoituskurssi -palvelun käyttäjiin, jotka suorittavat Finvan koulutuksia.

Tässä Tietosuojaselosteessa termi ”Henkilötieto” tarkoittaa mitä tahansa tietoa tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön (”Rekisteröity”) liittyen; tunnistettavana henkilönä pidetään henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa henkilöön liittyvällä tunnisteella kuten nimellä, tunnusnumerolla, sähköpostiosoitteella, sijaintitiedolla tai verkkotunnisteella.

Termillä ”käsittely” tarkoitetaan sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaista määritelmää. Niitä tietosuojaan liittyviä käsitteitä, joita ei ole määritelty tässä Tietosuojaselosteessa, tulkitaan sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Mitä henkilötietoja käsitellään

Finva käsittelee Autoalan rahoituskurssi -palvelun käyttäjien Henkilötietoja, muun muassa:

  1. Nimi
  2. Sähköpostiosoite
  3. Syntymäaika
  4. Kurssisuoritukseen liittyvät tiedot
  5. Työnantajan nimi
  6. Tekninen data ja evästeet, jotka rekisteröity on lähettänyt selaimelle ja tähän liittyvä muu tieto

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittely perustuu

  1. rekisteröidyn suostumuksiin (jotka annetaan kirjauduttaessa Autoalan rahoituskurssi -palveluun)
  2. oikeutettuun etuun (kuten käyttäjälle tarjottava palvelu, viestintä).

Me voimme käsitellä sinun Henkilötietojasi, inter alia, seuraaviin tarkoituksiin:

i. tarjotaksemme pyynnöstäsi sinulle palveluita;
ii. parantaaksemme ja kehittääksemme palveluitamme ja toimintaamme;
iii. tietojen kerääminen tilastointia varten;
tai
iv. pakollisen lainsäädännön velvoittamana, liittyen lain täytäntöönpanoon tai muuhun oikeudelliseen prosessiin taikka lainmukaisten oikeuksiemme puolustamiseen.
Lisäksi syntymäaikaa käsitellään, inter alia:
i. suoritusrekistereihin
ii. tunnisteeksi palvelun käyttäjän henkilöllisyyden varmistamiseksi
iii. tilastollisiin tarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet

Henkilötietojen käsittelyssä sitoudumme noudattamaan kaikkia tietosuoja- ja muita soveltuvia lakeja ja sääntöjä.

Ilmoitamme Henkilötietojen käsittelystä ja keräämisestä Rekisteröidyille asianmukaisesti tällä Tietosuojaselosteella.

Henkilötietoja käsitellään ainoastaan siinä laajuudessa ja niin kauan kuin käsittelylle on olemassa laista johtuvat perusteet, tai käsittely on muutoin tietojen käyttötarkoituksen kannalta tarpeellista. Finva on sitoutunut tuhoamaan tarpeettomat ja vanhentuneet Henkilötiedot asianmukaisesti. Henkilötietoja säilytetään kolmen (3) vuoden ajan kurssin hyväksytystä suorituksesta. Henkilötietoja voidaan säilyttää pidempään, mikäli toimivaltainen viranomainen tai laki näin määrää.

Tietoturva ja henkilötietojen suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia Henkilötietojen suojaamiseksi. Ainoastaan valtuutetut henkilöt saavat pääsyn Henkilötietoja sisältävään tietokantaan ja järjestelmään. Finvan, rahoitusyhtiöiden ja Rekisteröidyn työnantajan valtuutetut työntekijät ovat oikeutettuja käsittelemään Henkilötietoja ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot on kerätty ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista. Finvan ja rahoitusyhtiön työntekijän oikeus päästä tietokantaan ja järjestelmään riippuu työntekijän työtehtävistä.

Tietosuojan organisointi ja hallinnointi kattaa koko Finvan organisaation ja jokainen työntekijä on sitoutunut omassa toiminnassaan vastuullisesti ylläpitämään ja takaamaan tietosuojan toteutumisen.

Henkilötietojen lähteet

Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti suoraan Rekisteröidyltä, esimerkiksi Rekisteröidyn kirjautuessa Autoalan rahoituskurssi -palveluun sekä suorittaessa kurssia.

Henkilötietojen siirto ja luovuttaminen

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tai siirtää kolmansille osapuolille ainoastaan lain sallimissa rajoissa. Henkilötietoja siirretään ulkopuolisille osapuolille, eli rahoitusyhtiöille ja Rekisteröidyn työnantajalle, vain Rekisteröidyn suostumuksella, joka pyydetään palveluun kirjautumisen yhteydessä.

Rahoitusyhtiöt tarvitsevat tiedon Rekisteröidyn rekisteröidyistä opintosuorituksista, sillä rahoitusyhtiöillä on lakisääteinen velvoite varmistaa rahoitustuotteiden myyntiin vaadittava osaaminen ja sen todentaminen. Kurssi varmistaa autoliikkeiden ja rahoitusyhtiöiden henkilöstön asiakkaan tuntemisen (KYC), rahanpesun estämisen (AML), tietosuojan (GDPR) sekä rahoittamisen sääntelyn osaamista, kun he toimivat rahoitusyhtiöiden edustajina ajoneuvojen rahoittamisen parissa. Autoliike työnantajana käsittelee Rekisteröidyn henkilötietoja varmistaakseen ja osoittaakseen oman henkilöstönsä osaamisen, kouluttautumisen ja ammattipätevyyden autojen ostaja-asiakkaiden rahoitusjärjestelyihin.

Lisäksi varaamme oikeuden luovuttaa Henkilötietojasi niille kolmansille osapuolille, jotka työskentelevät Autoalan rahoituskurssi -palvelun tuottamiseksi. Voimme käyttää kolmansia osapuolia Finvan palveluiden hallinnointiin ja ylläpitoon sekä työntekijöihin, viranomaisiin, asiakkaisiin tai yhteistyökumppaneihin kohdistuvien velvoitteiden täyttämiseksi. Tällöin kolmannella osapuolella on oikeus käsitellä Henkilötietoja siinä määrin kuin se on tarpeellista Finvan palveluiden ja tehtävien toteuttamiseksi ennalta kirjallisesti sovituin ehdoin. Finva velvoittaa kolmansia osapuolia pitämään Henkilötiedot salassa ja huolehtimaan asianmukaisesti tietosuojasta, eikä siirrettyjä Henkilötietoja voi luovuttaa edelleen muille osapuolille taikka käyttää muihin tarkoituksiin.

Henkilötietoja voidaan myös siirtää ja luovuttaa toimivaltaisille valvoville ja muille viranomaisille, mikäli laki tai toimivaltainen viranomainen näin määrää.

Finva ei siirrä Henkilötietoja kolmansille osapuolille EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA-alue) ulkopuolelle.

Evästeet

Autoalan rahoituskurssi -palvelun sivusto käyttää evästeitä. Sinulta pyydetään palvelussa erikseen suostumus evästeiden käytölle kirjautuessasi.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joiden sisältöä selaimesi lähettävät palvelimelle, kun vierailet tällä sivustolla. Eväste-tiedosto tallentuu selaimeesi ja mahdollistaa palvelun tai kolmannen osapuolen palvelun tunnistaa sinut ja tehdä seuraava vierailu tai sivuston käyttö helpommaksi. Evästeet voivat olla pysyviä tai ns. sessionaikaisia evästeitä. Kun käytät Autoalan rahoituskurssi -palvelua, pieni evästetiedosto tallennetaan selaimeesi. Evästeitä käytetään seuraaviin tarkoituksiin: mahdollistaaksemme palvelun toimintojen toteuttamisen turvallisuuden osalta ja tarjoamaan analytiikkaa käytöstä. Sessionaikaisia ja pysyviä evästeitä käytetään tunnistamaan käyttäjä ja estämään palvelun väärinkäyttö. Palvelussa voidaan käyttää lisäksi kolmannen osapuolen tarjoamia evästeitä tarjoamaan statistiikkaa palvelun käyttämisestä.

Voit halutessasi poistaa tai estää evästeiden käytön. Pyydämme huomioimaan, että jos poistat evästeet tai estät niiden käyttämisen, et voi enää käyttää Autoalan rahoituskurssi -palvelua, koska kirjautuminen ja sisällön käyttäminen vaativat evästeiden käyttöä.

Muut sivut

Palvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille, jotka eivät ole Finvan omistuksessa tai kontrollissa. Näillä kolmansilla osapuolilla on omat tietosuojapolitiikkansa. Hyväksyt, että emme voi kontrolloida ja vahvistaa heidän tietosuojapolitiikkaansa emmekä ole vastuussa heidän käytännöistään liittyen Henkilötietojen suojaan. Hyväksyt, että käytät näitä linkkejä tai kolmansien osapuolien sivustoja taikka palveluita omalla vastuullasi. Tämän takia suosittelemme, että tutustut tällaisten kolmansien osapuolien tietosuojaselosteeseen etukäteen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn tiedonsaantioikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada Henkilötietojen rekisterinpitäjältä (Finva) milloin tahansa vahvistus siitä, että häntä koskevia Henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä ja tarvittaessa oikeus saada tieto rekisteröidyistä Henkilötiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee häntä koskevat virheelliset Henkilötiedot. Sovellettavan lain mukainen oikaisu on tehtävä mahdollisimman pian, mikäli pyynnölle on kohtuulliset perusteet.

Oikeus vastustaa käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa Henkilötietojen käsittelyä, jos Henkilötietojen käsittelyä on sovellettavan lainsäädännön nojalla rajoitettu. Kuitenkin, mikäli rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa laillinen peruste, oikeutta vastustaa käsittelyä ei ole.

Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyllä on lainsäädännön mukaisesti oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee virheelliset henkilötiedot, vaillinaiset henkilötiedot ja poistaa häntä koskevat henkilötiedot. Oikeutta ei kuitenkaan ole, mikäli käsittelyllä on joku laillinen peruste

Oikeus tietojen siirtämiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä häntä koskevat Henkilötiedot, jotka hän on luovuttanut rekisterinpitäjälle. Henkilötiedot on annettava yleisesti käytettävässä ja luettavassa muodossa, ja Rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa toimivaltaiselle valvovalle viranomaiselle, mikäli Rekisteröidyllä on huomautettavaa Finvan henkilötietojen käsittelyyn liittyen.

Muut oikeudet

Mikäli Henkilötietojen käsittely perustuu Rekisteröidyn suostumukseen, Rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ottamalla yhteyttä Finvaan, koulutus@finva.fi. Suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta ennen peruutusta suoritettuun käsittelyyn.

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus vastustaa Henkilötietojen käsittelyä liittyen häneen kohdistuvaan suoramarkkinointiin tai muussa tapauksessa edellyttäen, että Henkilötietojen käsittelylle ei ole olemassa laillista perustetta.

Tämä Tietosuojaseloste ei rajoita lainmukaisia oikeuksiasi.

***

Löydät jäljempänä yhteystietomme. Huomaathan, että pystyäksemme vastaamaan yksityisyyteesi liittyvissä kysymyksissä, me voimme olla velvoitettuja tunnistamaan sinut ennen vastaamista. Finva ei välttämättä pysty täysin noudattamaan Rekisteröidyn pyyntöä, jos on olemassa oikeudelliset perusteet tai syyt, jotka estävät Rekisteröidyn pyynnön noudattamisen. Tällaisessa tilanteessa Finva on yhteydessä Rekisteröityyn. Otathan huomioon, että mikäli toivot meidän poistavan Henkilötietosi tai lopettavan Henkilötietojesi käsittelyn, emme pysty tarjoamaan sinulle enää palveluitamme.

Rekisterinpitäjä

Henkilötietojen rekisterinpitäjä on Aalto University Executive Education Oy (y-tunnus 0590964-3), Runeberginkatu 14–16, 00100 Helsinki.

Mikäli sinulla on tästä Tietosuojaselosteesta kysyttävää, voit olla meihin yhteydessä sähköpostitse dpo@aaltoee.fi.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Kurssisuorituksen arviointiin liittyvä henkilötietojen käsittely sisältää automaattista päätöksentekoa. Automaattisesta päätöksenteosta on kyse silloin, kun päätös tehdään pelkästään automaattisesti siten, ettei ihminen osallistu yksittäisen päätöksen tekemiseen, ja kun tällaisella päätöksellä on rekisteröityä koskevia oikeusvaikutuksia tai se vaikuttaa rekisteröityyn vastaavalla tavalla merkittävästi.

Päätösprosessin ollessa täysin automaattinen, Finva varmistaa, että Rekisteröity voi saattaa asian manuaalisessa prosessissa tarkastettavaksi ja päätettäväksi.

Henkilötietojen käsittely ei sisällä profilointia. Profiloinnilla tarkoitetaan henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa näitä tietoja käyttämällä arvioidaan tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia.

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä automaattiseen päätöksentekoon.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Finva varaa oikeuden muuttaa tätä Tietosuojaselostetta ajoittain. Tämän takia Finva suosittelee säännönmukaisesti seuraamaan Tietosuojaselostetta päivitysten varalta. Viimeisen päivityksen päivämäärä on kirjattu Tietosuojaselosteen alussa.